Vilkår for brug af hjemmesiden

Ophavsret (Copyright)

Indholdet på fondens hjemmeside www.spksfonden.dk er beskyttet af reglerne om ophavsret. 
Mangfoldiggørelse af indholdet må derfor ikke ske uden, at Fonden for Sparekassen Sjælland forinden har givet sit skriftlige samtykke hertil. Det er dog tilladt at downloade og udskrive materiale til eget brug.

Link til fonden
Links til www.spksfonden.dk kan i henhold til lovgivningen finde sted uden fondens godkendelse. Derfor er fonden ikke ansvarlig for, fra hvilke sider eller i hvilken sammenhæng der linkes til hjemmesiden.
 

Links fra fonden
På www.spksfonden.dk kan der linkes der til hjemmesider, der drives af tredjemænd. Disse links er kun angivet til brugerens information, og fonden er således ikke ansvarlig for indholdet på disse sider. 

Ændringer af vilkår for spksfonden.dk
Fonden for Sparekassen Sjælland forbeholder sig ret til når som helst at ændre i vilkårene for brug af www.spksfonden.dk ved at opdatere denne side. Du bør derfor jævnligt genlæse vilkårene.
 

Information om behandling af persondata

Generel oplysningspligt
Inden Sparekassen Sjælland Fonden agerer som dataansvarlig, skal du efter databeskyttelsesforordningen have oplyst, hvordan og hvornår fonden indhenter, behandler og/eller videregiver dine personoplysninger.

Opbevaring af data
Sparekassen Sjælland Fonden opbevarer data og bilag, herunder CPR-nummer, der indtastes og uploades i forbindelse med ansøgningen. Følsomme oplysninger slettes på anmodning fra ansøger. Dog senest efter 5 år.

Brug af materiale til markedsføring
Med dit samtykke, kan Sparekassen Sjælland Fonden frit kan anvende ansøgningsmateriale i form af tekster, fotografier, videoer og lyd mv. på hjemmeside mv. Dette gælder ligeledes for evalueringsmateriale og andet materiale, som dokumenterer de støttede aktiviteter/projekter. Dog er dette kun gældende, såfremt aktiviteten/projektet modtager støtte.

Ret til at få rettet eller slettet dine oplysninger
Hvis de oplysninger, som fonden har registreret om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivning eller anden hjemmel.

Du kan tilbagekalde dit samtykke
Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, kan til enhver tid bringes til ophør, ved at du tilbagekalder dit samtykke.

Ret til at få udleveret dine oplysninger (dataportabilitet)
Hvis fonden behandler oplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, kan du have ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format.

Klage over fondens behandling af oplysninger
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til fonden. Du kan desuden klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller dt@datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på dataansvarlig
Dataansvarlig er: Fonden for Sparekassen Sjælland, Isefjords Allé 5, 4300 Holbæk - CVR-nr. 37262056, fonden@spksfonden.dk